Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska a upadłość konsumencka.

Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska a upadłość konsumencka.

Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka będącego konsumentem i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości. Przykładowo jeśli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej to z dniem ogłoszenia upadłości jednego z nich, syndyk ma prawo sprzedać nieruchomość w całości mimo, iż jeden z małżonków nie jest dłużnikiem.  W takim przypadku małżonek upadłego może domagać się stosownych rozliczeń.

Intercyza a upadłość konsumencka.

W kontekście upadłości konsumenckiej intercyza pozwala za uchronienie majątku małżonków, ale wyłącznie w przypadku podpisania intercyzy na co najmniej dwa lata przed dniem ogłoszenia upadłości. Nie będzie zatem skuteczne ustanowienie  rozdzielności majątkowej tuż przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – może to rodzić podejrzenia, że dłużnik dąży do utrudnienia zaspokojenia wierzycieli.

Rozwód i separacja, a upadłość konsumencka.

Rozwód lub separacja powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Aby jeden z małżonków w tej sytuacji nie ponosił odpowiedzialności z tytułu ogłoszenia upadłości konsumenckiej drugiego małżonka orzeczenie przez sąd separacji lub rozwodu musi nastąpić co najmniej 1 rok przed wnioskowaniem o upadłość konsumencką. Gdy pozew o rozwód został złożony do sądu przynajmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, to rozdzielność będzie skuteczna nawet wtedy, gdy powstanie w krótszym niż rok okresie czasu. 

Ochrona małżonka mimo niezachowania terminów.

Prawo chroni małżonka (lub rozwiedzionego małżonka) upadłego. Jeśli rozdzielność majątkowa, rozwód lub separacja nastąpiły, ale wymienione wyżej terminy nie zostały dotrzymane, to istnieją wyjątkowe sytuacje w których dopuszcza się zachowanie połowy majątku przez małżonka nie będącego dłużnikiem. W tej sprawie na wniosek małżonka, rozstrzyga sąd upadłościowy, który może zakazać sprzedaży majątku wspólnego przez syndyka do czasu rozstrzygnięcia sprawy.