Na czym polega upadłość konsumencka?

Rozważam ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bo moje długi są na tyle duże, że nie jestem w stanie ich spłacać.  Zastanawiam się na czym polega upadłość konsumencka? Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? W jakim czasie od złożenia wniosku mogę otrzymać upadłość konsumencką? Chciałbym też wiedzieć jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej i jakie są ewentualne słabe strony upadłości konsumenckiej? Co się dzieje jak nie mam majątku? Jaką rolę pełni syndyk? Czy mogę zaciągnąć kredyt po upadłości konsumenckiej?

Na czym polega upadłość konsumencka ?

Upadłość konsumencka polega na uwolnieniu dłużnika od ciążących na nim zobowiązań, niemożliwych do spłaty.  Aby otrzymać upadłość konsumencką dłużnik musi być niewypłacalny, czyli utracić zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.  Domniemywa się,  że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Wystarczy więc nie regulowanie przynajmniej jednego zobowiązania przez trzy miesiące.  W trakcie postępowania niektóre zaległości mogą zostać umorzone, inne zaś zostaną pokryte przez część majątku upadłego pod warunkiem, że ten majątek będzie istniał i nadawał się do spieniężenia. 

Co się dzieje jak upadły nie ma majątku?

Jeśli majątku nie ma, sąd ustali plan spłaty, w oparciu o możliwości zarobkowe upadłego, stan jego zdrowia czy konieczność utrzymania innych osób będących na jego utrzymaniu. Z pewnością mniejszy plan spłaty otrzyma osoba z wykształceniem podstawowym, mająca na utrzymaniu dzieci niż osoba z wykształceniem wyższym, o dobrym stanie zdrowia i nie mająca nikogo na utrzymaniu.  Możliwe jest też umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, w przypadku osób starszych, chorych, których możliwości zarobkowe są niskie.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz

W jakim czasie od złożenia wniosku mogę otrzymać upadłość konsumencką?

Od momentu złożenia wniosku do momentu otrzymania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może minąć do kilku miesięcy. W dużym miastach, typu Warszawa może to trwać szczególnie długo.

Jaką rolę pełni syndyk?

Po otrzymaniu upadłości konsumenckiej, postępowanie będzie prowadził syndyk, który obejmie majątek upadłego – zarząd nim, zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem oraz przystąpi do jego likwidacji w sposób uregulowany w Prawie upadłościowym. Obowiązkiem syndyka jest też analiza czynności prawnych, które upadły dokonał w ciągu ostatniego roku przed ogłoszeniem upadłości, a mianowicie czy upadły sprzedał lub darował swój majątek lub w inny sposób nim rozporządził. Ma to na celu rozważenie, czy istnieją przesłanki określone w przepisach ustawy prawo upadłościowe dotyczące bezskuteczności czynności prawnych oraz w przepisach zawartych w kodeksie cywilnym dotyczących czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Ponadto syndyk zobowiązany jest poinformować komorników, przed którymi prowadzone są przeciwko upadłemu postępowania egzekucyjne i wnioskować o ich zawieszenie z uwagi na ogłoszoną upadłość. Póki trwa postępowanie upadłościowe, nie może zostać wszczęte nowe postępowanie egzekucyjne. Nawet niezaspokojone zobowiązania nie mogą być ponownie dochodzone. Dzięki temu osoba fizyczna może być oddłużona.

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej i jakie są ewentualne słabe strony upadłości konsumenckiej?

Konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest fakt, że majątek upadłego staje się masą upadłości służącą zaspokojeniu wierzycieli. Od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej cały majątek będzie zarządzany przez syndyka, którego wyznaczeniem zajmuje się sąd. Upadły konsument traci możliwość rozporządzania własnym majątkiem.

Czy mogę zaciągnąć kredyt po upadłości konsumenckiej?

Aktualny stan prawny nie zabrania zaciągania nowych zobowiązań kredytowych osobom, które ogłosiły upadłość konsumencką. Niestety w praktyce może okazać się, że nie jest to takie proste. Praktyka bankowa wskazuje, że osoby z ogłoszoną upadłością niestety bardzo rzadko uzyskują kredyty. Przy rozpatrywaniu wniosków banki korzystają bowiem z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Każda upadłość jest tam odnotowywana i widnieje przez kolejne 10 lat, stanowiąc w przeważającej większości przypadków podstawę do odmowy przyznania, chociażby kredytu hipotecznego. Dodatkowo informację o upadłości konsumenckiej zamieszcza  Krajowy Rejestr Zadłużonych i Monitor Sądowy i Gospodarczy. Dlatego należy się przygotować, że upadły nie będzie mógł wziąć kredytu przez najbliższe 10 lat.