Upadłość konsumencka, a milionowe długi

Witam. Mam 50 lat i kilka milionów długu. Mój znajomy doradził mi przepisać nieruchomość na córkę i syna. Tak też zrobiłem i trzy i pół roku temu wszystko u notariusza przepisałem na syna i córkę. Teraz komornicy mnie nachodzą, nie wiem co robić. Chciałabym ogłosić upadłość konsumencką, bo teraz gdy jestem bez nieruchomości to uważam, że nie grozi mi już nic ze strony komornika czy syndyka. Znajomy też dostał upadłość konsumencką i plan spłaty mały. Mam nadzieję że ja też będę miał plan spłaty niski, szczególnie, że mam przyznaną rentę i mój stan zdrowia znacznie się pogorszył. Mam też kilku letnie dzieci i żonę która nie pracuje. Z tego względu zależałoby mi na przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej. Proszę o informację czy dostanę upadłość konsumencką, czy mam szansę na niski plan spłaty oraz czy nieruchomości które darowałem nie będą zagrożone?

Szanowny Panie, oczywiście z opisanego stanu wynika, że spełnia Pan przesłanki do otrzymania upadłości konsumenckiej.  Nie może Pan realizować swoich zobowiązań finansowych, a stan ten utrzymuje się już od dłuższego czasu.

Sąd przy ustaleniu planu spłaty bierze pod uwagę wysokość dochodów dłużnika, liczbę osób na jego utrzymaniu oraz sytuację zdrowotną osoby zadłużonej. Sąd w Pana sytuacji weźmie pod uwagę stan zdrowia, a także Pana wykształcenie, możliwości zarobkowe, to że ma Pan dzieci na utrzymaniu i żonę. Całokształt tych okoliczności z pewnością wpłynie na ustalenie planu spłaty w niskiej wysokości lub umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.

Niestety jeśli zdecyduje się Pan na upadłość konsumencką to syndyk dowie się o darowiznach na rzecz dzieci i czynności te mogą zostać odwołane, a majątek wejść w skład masy upadłości. Zgodnie z art.  4918. 1.  Po ogłoszeniu upadłości syndyk zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej, w szczególności dotyczących okoliczności powodujących powstanie po stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie pięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość. 2. Syndyk informuje sędziego-komisarza o niezgodności informacji uzyskanych w sposób, o którym mowa w ust. 1, z danymi podanymi przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ponadto, jeżeli upadły, nie poda we wniosku informacji o zaistnieniu darowizny – sąd ma prawo umorzyć postępowanie upadłościowe.