Upadłość konsumencka KROK PO KROKU

Często dostajemy od Was telefony i maile z zapytaniem jak tak naprawdę wygląda cała procedura składania wniosku i ogłaszania upadłości konsumenckiej. Postanowiliśmy więc zebrać wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu.

Ustalenie wierzycieli i kwot zobowiązań.

  1. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką wymaga ustalenia stanu zadłużenia u poszczególnych wierzycieli. Jeśli do tej pory przechowywaliśmy pisma od komorników i wierzycieli, nie powinno być to trudne. Natomiast, co często się zdarza – wyrzucaliśmy lub paliliśmy pisma, będziemy musieli poczynić kroki w celu ustalenia kto jest naszym wierzycielem i jaką kwotę jesteśmy winni spłacić.
  2. Ustalenie wierzycieli polega na złożeniu zapytań o aktualny stan zadłużenia do komorników z rewiru, w którym mieszkamy. Dodatkowo dobrze jest wysłać zapytania mailowe do najbardziej powszechnych firm windykacyjnych typu KRUK, ULTIMO, INTRUM JUSTITIA itd. w celu ustalenia aktualnego zadłużenia. Bez wątpienia należy sprawdzić swoje zadłużenia w systemie EPU, a także zadłużenie w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym

Wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką.

  1. Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz. Natomiast zgodnie z art. 4912 ust. 3 oraz art. 216aa Prawa upadłościowego, dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości na formularzu z pominięciem systemu teleinformatycznego czyli na wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym dotychczasowym papierowym formularzu złożonym w biurze podawczym sądu lub nadanym pocztą.
  2. Wypełnienie wniosku nie jest takie proste dla nie prawnika, bo trzeba dokładnie wpisać każdego wierzyciela podając jego NIP, KRS, datę wymagalności zobowiązania a także kwotę na dzień złożenia wniosku. Ponadto nieodzowne jest napisanie uzasadnienia, które będzie miało duży wpływ na przyszły przebieg postępowania upadłościowego. Konieczne jest też załączenie odpowiedniej dokumentacji do wniosku i opłacenie w wysokości 30 zł, a także załączenie opłaty do wniosku.
  3. Wypełnienie wniosku wymaga też ustalenia właściwego sądu do którego będzie kierowany wniosek.
  4. Wniosek o upadłość konsumencką, który będzie zawierał braki nie będzie mógł zostać rozpatrzony. Sąd wezwie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu wniosku. Wniosek nie uzupełniony lub uzupełniony częściowo będzie podlegał zwrotowi, a to oznacza że nie wywołuje żadnych skutków.

Czekanie na otrzymanie postanowienia

  1. Od momentu złożenia wniosku do momentu otrzymania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może minąć do kilku miesięcy. W Warszawie otrzymanie upadłości konsumenckiej może trwać nawet do roku, w uzasadnionych przypadkach np. gdy zagrożona jest sprzedaż w licytacji komorniczej nieruchomości przez komornika, można wnieść o przyspieszenie rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką i zazwyczaj takie przyspieszenie rozpoznania wniosku się otrzymuje.
  2. Otrzymanie postanowienia i wkroczenie syndyka.

Życie z syndykiem

Syndyk obejmie zarząd majątkiem upadłego, zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem oraz przystąpi do jego likwidacji w sposób uregulowany w Prawie upadłościowym. Obowiązkiem syndyka jest też analiza czynności prawnych, które upadły dokonał w ciągu ostatniego roku przed ogłoszeniem upadłości, a mianowicie czy upadły sprzedał lub darował swój majątek lub w inny sposób nim rozporządził. Ma to na celu rozważenie, czy istnieją przesłanki określone w przepisach ustawy prawo upadłościowe dotyczące bezskuteczności czynności prawnych oraz w przepisach zawartych w kodeksie cywilnym dotyczących czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Ponadto syndyk zobowiązany jest poinformować komorników, przed którymi prowadzone są przeciwko upadłemu postępowania egzekucyjne i wnioskować o ich zawieszenie z uwagi na ogłoszoną upadłość.

Projekt planu spłaty 

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku syndyk złoży sądowi projekt planu spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem. Syndyk w projekcie planu spłaty proponuje konkretny okres spłaty oraz wysokość miesięcznej raty (np. 200 zł miesięcznie przez 36 miesięcy). Syndyk może także zaproponować:

– umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty (jeżeli upadłego nie stać na jakiekolwiek spłaty). Najczęściej dotyczy to dłużników ciężko chorych, z orzeczeniem o niepełnosprawności, czy starszych, którzy nie mają możliwości zarobkowych

– warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty (jeżeli upadłego nie stać na spłaty, ale sytuacja ta może się zmienić w ciągu najbliższych 5 lat)

Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Następnym krokiem jest wykonanie planu spłaty przez upadłego. Upadły musi dokonywać comiesięcznych spłat na rzecz wierzycieli, zgodnie z postanowieniem o planie spłaty. Musi także składać coroczne sprawozdanie ze swojej sytuacji.

Stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenie zobowiązań

Po zakończeniu planu spłaty, konieczne jest stwierdzenie przez Sąd, że do wykonania planu spłaty doszło. Sąd w postanowieniu stwierdza wykonanie planu spłaty oraz umorzenie długów upadłego. Uprawomocnienie się tego postanowienia oznacza ostateczne pozbycie się długów i kończy całą ścieżkę postępowania upadłościowego. Upadły od tej chwili posiada tzw. czystą kartę.