Upadłość konsumencka czyli umorzenie długu

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz. Natomiast zgodnie z art. 4912 ust. 3 oraz art. 216aa Prawa upadłościowego, dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości na formularzu z pominięciem systemu teleinformatycznego czyli na wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym dotychczasowym papierowym formularzu złożonym w biurze podawczym sądu lub nadanym pocztą.

Ile się czeka na otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Od momentu złożenia wniosku do momentu otrzymania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może minąć do kilku miesięcy. Dłużnicy coraz chętniej korzystają z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dlatego też obłożenie sądów jest duże i trzeba czekać. W Warszawie na upadłość konsumencką czeka się do około dziewięciu miesięcy, a w innych miastach czas oczekiwania jest od tygodnia do kilku miesięcy.

Upadłość konsumencka gdy nie ma majątku?

W tym wypadku nie ma przeszkód do otrzymania upadłości konsumenckiej. Syndyk po otrzymaniu upadłości konsumenckiej nie będzie miał wprawdzie majątku, który będzie mógł sprzedać, ale biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe, zdrowotne i liczbę osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, syndyk przygotuje projekt planu spłaty, który następnie zostanie przesłany do sądu i upadłego, a sąd już ostatecznie wyda postanowienie o planie spłaty wierzycieli.

Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty – kiedy?

 To sytuacja najlepsza dla upadłego, ale niestety rzadko stosowana. Zdarza się, ze upadły ma orzeczony stopień niepełnosprawności, a jego stan zdrowia poważnie utrudnia mu znalezienie jakikolwiek pracy lub całkowicie uniemożliwia. Zdarza się, też że o upadłość występuje osoba w podeszłym wieku, z najniższą emeryturą, która po ustaleniu chociażby najniższego planu spłaty nie będzie go w stanie realizować.

Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli powoduje, że sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.

Wykonanie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego – kiedy jest wydawane i w jakich okolicznościach?

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.

Jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu:

– o charakterze alimentacyjnym;

– zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;

 – zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

– zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;

– zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;

– zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

UWAGA!!!!!

Po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu wierzycieli i umorzeniu zobowiązań niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu.