Plan spłaty długu w upadłości konsumenckiej

Plan spłaty długu w upadłości konsumenckiej na przykładzie jednego z naszych Klientów

Mam 40 lat. Jestem alkoholikiem i hazardzistą. Zostawiła mnie żona. Mam też około 100 tys długu. Chodzę na terapie i wychodzę z uzależnienia. Jednak z długiem nie potrafię sobie poradzić. Pracuję dorywczo. Mam wykształcenie podstawowe. Pomaga mi finansowo mama, z którą mieszkam. Przez przypadek dowiedziałem się o upadłości konsumenckiej. Jednak boję się, że ustalony zostanie plan spłaty którego nie będę mógł zrealizować i na nic będzie całe te staranie. Bardzo trudno jest mi utrzymać stałą pracę. Proszę powiedzieć jak to jest z tym planem spłaty, kiedy sąd go ustala i czym się kieruje ustalając kwotę?

Ustalenie planu spłaty następuje po zakończeniu działań syndyka, wykonaniu ostatecznego planu podziału środków uzyskanych w wyniku spieniężenia majątku upadłego i po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Sąd ustala plan spłaty, jego czas i miesięczną kwotę wpłat. Następuje to po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli.

Plan spłaty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Kwotę miesięcznych wpłat sąd ustala biorąc pod uwagę m.in. możliwości zarobkowe upadłego oraz konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe. Kwota ta powinna być dostosowana do realnych możliwości finansowych upadłego. Sąd na pewno weźmie pod uwagę przy ustaleniu planu spłaty Pana dotychczasowe zatrudnienie, możliwości zarobkowe w przyszłości, problemy zdrowotne tj. nałogi z którymi Pan walczy. Musi Pan jednakże wiedzieć, że pomimo iż sąd wysłuchuje upadłego, nie jest związany stanowiskiem upadłego, co do treści planu spłaty wierzycieli.

W wyjątkowych sytuacjach, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd może orzec o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Być może będzie Pan mógł skorzystać z tego przywileju, jeśli sąd uzna iż zachodzą ku temu przesłanki.

Na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie. Oznacza to, że jeśli uzna Pan że ustalony przez sąd plan spłaty jest dla Pana za wysoki, może Pan zaskarżyć go, a w efekcie może dojść do obniżenia jego wysokości. Po zakończeniu realizacji planu spłaty przez upadłego sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umarza zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, które nie zostały spłacone w ramach planu spłaty i środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego. Wydanie postanowienia kończy postępowanie upadłościowe, a Pan zaczyna nowe życie.