Jak zablokować licytacje komorniczą?

Komornik wysłał mi dziś informację iż stawi się u mnie na czynność opisu i oszacowania nieruchomości. Dowiedziałem się z internetu, że po tej czynności komornik wyznaczy termin licytacji i sprzeda nieruchomość. Co mogę zrobić, jak się sprzeciwić i jakie działania mogę podjąć w celu zablokowania licytacji komorniczej?

Komornik, który zajął nieruchomość poprzez umieszczenie wpisu w księdze wieczystej, w następnej kolejności dokonuje opisu i oszacowania nieruchomości. Podstawą oszacowania nieruchomości jest operat szacunkowy sporządzony przez biegłego uprawnionego do określania wartości nieruchomości. Dłużnik ma prawo uczestniczyć w czynności opisu i oszacowania i składać wnioski. Najczęściej dłużnik bywa niezadowolony z wartości oszacowania nieruchomości, twierdząc iż jest ona za niska. Jest to najczęstszy powód zaskarżenia opisu i oszacowania,

Art. 950.  K.p.c. Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 zawiadomienia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości i wezwanie do zgłoszenia praw § 4. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

WAŻNE! Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję.

Należy pamiętać, że jak zaskarżono już opis i oszacowanie, i skarga została rozpatrzona negatywnie, to podczas licytacji nie skuteczne jest podnoszenie zarzutów podnoszonych w skardze. Dlatego też należy znaleźć nieprawidłowości samej licytacji, które mogą doprowadzić do odwołania licytacji, ale tym zajmują się już wyspecjalizowane kancelarie, które znają procedurę egzekucji z nieruchomości i wiedzą jak nie dopuścić do utraty domu, mieszkania czy działlki.